Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, mesleğin ve kurallarının gelişmesine öncülük eden, toplumun doğru bilgi edinmesini amaçlayan, örgütlülüğünü ve mesleki bilgisini kamu yararı için kullanan bir kamu tüzel kişiliğidir. Gücünü anayasadan, örgütlülüğünden ve sürekli ilerleyen bilimsel bilgiden alır.

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı da bu maksatla Odamızca, bilim, teknoloji ve yaşamın her alanında yaşanan gelişmelerin, başta meslektaşlarımız olmak üzere diğer meslek disiplinleri ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla kurumsal hale getirilen ve periyodik olarak iki yılda bir gerçekleştirilen, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla düzenlenen ve harita/geomatik mühendisliği alanında ülkemizin tek bilimsel ve teknik kurultayıdır.

İnsanlık tarihi içerisinde örgütlülüğün ve bilimsel bilginin en çok ihtiyaç duyulduğu bir değişim dönemi içerisindeyiz. Uygarlıkların gelişim düzeyini toplumların içinde yaşadıkları doğayı anlama ve yönetme becerisi belirlemiştir. Belirli bir iktisadi yapının şekillendirdiği uygarlıklar, bunu yapabilmek için temel olarak bilgiye ihtiyaç duyarlar. Öte yandan çağımızda iktisadi faaliyet, kaynak kullanımı, sermaye dağılımı imtiyazlı bir sınıfın eline geçmiştir. Bu dönüşüm, bilgi ve teknoloji üretiminin amaçlarını değiştirmiş, halkın refahı veya yararından çok, sermayenin gücünü ve ayrıcalıklarını daha da arttırmıştır. Politik tercihlerin de bir sonucu olarak, halkın yaşam kalitesi ve güvenliği, işleyen demokrasiler ve kamu yararına çalışan kurumlar söz konusu dönüşümden değişik düzeylerde zarar görmektedir. Benzer şekilde, dünyada refah ve kalkınma gerekçeleri adı altında gerçekleşen doğal kaynakların kullanımında kritik eşikler hızla aşılmaktadır. İnsan nüfusundaki artış, kaynakların kötü kullanımı ve yetersizliği, küresel ısınmanın sonuçları, öncelikle insan-ekosistem dengesinin sürdürülebilirliğine çözüm bulmayı gerektirmektedir. Örneklerine tarihte sıklıkla rastladığımız, çoğu zaman öngörülemeyen deprem, salgın, kuraklık, açlık, kirlilik, savaş gibi kimi zaman tekil bazen de birbirini izleyen, tetikleyen çoklu afetler uygarlıkların kırılganlığını gözler önüne sermektedir. Biz insanlara düşen görev ise onu en iyi şekilde anlamak, uyum sağlamak ve en uygun bilimsel önlemleri almaktır. Öte yandan, dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal sorunlar ve krizlerin mesleğimize yansımaları ve güncel teknolojik gelişmelerin meslektaşlarımıza aktarılarak ülke ve insanlık yararına kullanılması hususlarının Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları üzerinden ele alınması başta Odamızın ve onun bileşeni olan biz toplumcu mühendislerinin en önemli görevleri arasındadır.

Meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda bilimsel doğrular üzerinden kamucu politikaları tartışmak ve bu bilgileri içinde yaşadığımız toplumla paylaşmak, 19’uncusunu düzenleyeceğimiz Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının temel hedefidir. Meslek eğitiminden mesleki sorunlara, modern teknolojilere dayalı harita ve harita bilgisi üretiminden mekânsal zekâya ve bilgi toplumuna, kırsal ve kentsel alan düzenlemelerinden halk sağlığına ve genel olarak yerelden küresele kamuyu ilgilendiren politikaları, sorunları, kamu yararını, çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini teknik oturum, panel ve konferanslarla kurultayımızda ele alacağız. Kurultay süresince tartışılan, dile getirilen ve somutlaştırılan tüm fikir ve düşünceler yazılı metin ve görsel medya halinde raporlanıp kamuoyuyla paylaşılacak, tüm bu çıktılar meslek ve ülke politikalarının geliştirilmesinde bir yol haritası olacaktır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

48. Dönem Yönetim Kurulu